Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia
24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości
narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji
2000/39/WE.

Komunikat-XI

Pobierz: Komunikat-XI.pdf


KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie
wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki
krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Komunikat-XII

Pobierz: Komunikat-XII.pdf