Konkurs Oddal to: 2016

zanowni Państwo

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 r. został ogłoszony konkurs Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa Higienicznego pt. „Oddal to”.

Konkurs „Oddal to” poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji „Oddal to”. Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach – dla ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

W pierwszym przypadku zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji będą zgłaszane przez uczestników w terminie poprzez dedykowaną stronę internetową – www.oddalto.gis.gov.pl. Szkoły natomiast będą miały za zadanie przygotowanie pracy artystycznej, gdzie będą wykorzystane zdjęcia wykonane za pomocą aplikacji (np. kolaże, infografiki, plakaty, animacje). Termin składania prac dla szkół został ustalony na koniec września, tak aby umożliwić zgłoszenie się jak największej liczby szkół. Ogłoszenie konkursu dla szkół już teraz ma za zadanie po pierwsze rozpropagować informacje o konkursie indywidualnym wśród uczniów jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego oraz ma nakłonić uczniów do robienia zdjęć w trakcie trwania wakacji, które umożliwią stworzenie pracy zbiorowej we

wrześniu i zgłoszenie jej w ramach konkursu dla szkół.

Konkurs ten stanowić będzie wstęp do szerszych działań, skierowanych szczególnie do młodych osób, w kontekście profilaktyki uzależnień oraz szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia, z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań służący promocji ww. konkursu wśród grup docelowych, czyli przede Wszystkim młodzieży i dyrekcji gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz umieszczenie informacji o konkursie na Państwa stronach internetowych i profilach społecznościowych.

Doceniając Państwa codzienne zaangażowanie w działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, jestem przekonana, że przy Państwa aktywnym udziale uda nam się zainteresować konkursem, a w rezultacie pobudzić do refleksji o zdrowym stylu życia, młode pokolenie Polaków i wspólnie przyczynić się do wzrostu znaczenia roli profilaktyki chorób i edukacji prozdrowotnej w przestrzeni

publicznej.