Ocena stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018

Ocena stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 w powiecie średzkim śląskim

W drugiej połowie sierpnia 2017r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej dokonała oceny stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 po przerwie wakacyjnej.

Oceniano przygotowanie szkół do roku szkolnego 2017/2018 w związku z czym oceniano szkoły zgodnie z nową ewidencją. Na terenie powiatu średzkiego funkcjonuje od dnia 01 września 2017r. 15 szkół, tj. 9 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 4 zespoły.

Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników kontroli 10 szkół oraz informacji nadesłanych przez dyrektorów 6 szkół.

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz informacji uzyskanych od dyrektorów szkół podczas tegorocznych wakacji nie przeprowadzano w szkołach remontów generalnych całych obiektów, ani ich nie rozbudowywano.

W 12 szkołach przeprowadzano głównie bieżące prace remontowe części pomieszczeń, rzadko remonty generalne w pojedynczych pomieszczeniach. W 3 szkołach remontów nie przeprowadzano.

Najczęściej remontowano sale lekcyjne i inne pomieszczenia, tj. korytarze, świetlice, jadalnie, administracyjne. Często remontowane były pomieszczenia bloku żywieniowego, bloku sportowego, w 1 szkole zaplecze sanitarne.

W pojedynczych szkołach remonty bieżące dotyczyły również schodów zewnętrznych, placów przedwejściowych, placu zabaw, ogrodzenia.

Remonty bieżące w większości odbywały się w szkołach podstawowych, rzadziej w zespołach, w ogóle w gimnazjach.

Remonty bieżące polegały przeważnie na malowaniu ścian, sufitów i drzwi, rzadziej na cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu w sali gimnastycznej. Podczas remontów generalnych pojedynczych pomieszczeń dokonywano wymiany starych tynków na nowe na ścianach i sufitach, malowania tych ścian i sufitów oraz wymiany opraw oświetleniowych na nowe.

W 2 szkołach prace remontowo-budowlane przedłużą się na czas nauki, tj. w 1 szkole podstawowej we wrześniu zakończy się remont generalny części ogrodzenia szkoły podstawowej, w 1 zespole w październiku zakończy się budowa parkingu. W tym samym zespole trwa budowa nowego obiektu szkolno- przedszkolnego z zapleczem sportowym, której zakończenie planowane jest w sierpniu 2018r. W 1 szkole stwierdzono niewłaściwy stan techniczny terenowych urządzeń zabawowych i terenowych urządzeń sportowych. Trwają ustalenia pokontrolne.

Miejsca objęte robotami budowlanymi są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

W związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego od dnia 01 września 2017r. szkoły, które uległy przekształceniu zostały przystosowane do przyjęcia uczniów klas gimnazjalnych. W niektórych szkołach ze względu na niewystarczającą bazę lokalową w stosunku do potrzeb dokonywano zmian organizacyjnych w klasach, szatniach, zmiany funkcji niektórych pomieszczeń.

Część szkół doposażono w nowe stoliki i krzesła uczniowskie, w szafy, w tablice interaktywne z rzutnikami i ekrany, w laptopy dla uczniów, w zabawki.

W 1 bloku żywienia zamontowano nowoczesne urządzenia kuchenne, tj. piec parowo-konwektorowy, klimatyzatory. Ponadto w wentylatorni hali sportowej wymieniono filtry.

We wszystkich szkołach przeprowadzone zostały prace konserwatorsko – porządkowe, które zakończyły się do dnia 31 sierpnia 2017r.

Część prac remontowych wykonały firmy zewnętrzne, część pracownicy szkoły. Prace porządkowe wykonane zostały głównie przez pracowników szkół, z wyjątkiem mycia i czyszczenia konstrukcji sufitowej w hali sportowej, które wykonała firma zewnętrzna.

Przeprowadzane systematycznie remonty szkół, stosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych, rozwiązań technicznych zapewniło dobry stan techniczny szkół na dłuższy czas.