OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO – SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W 2017 ROKU

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO – SANITARNYCH

LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W 2017 ROKU

na terenie Powiatu Średzkiego

W elektronicznej bazie wypoczynku, której administratorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej na terenie powiatu średzkiego zarejestrowanych było 21 turnusów wypoczynku, w tym 8 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania, 13 turnusów wypoczynku w formie wyjazdowej.

Wypoczynek w miejscu zamieszkania organizowany był w formie półkolonii w obiektach czynnych przez cały rok, w świetlicy wiejskiej, w szkołach, w oratorium. Wypoczynek w formie wyjazdowej to 6 turnusów obozu sportowego zorganizowanego w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i 7 turnusów obozu w obiekcie użytkowanym okazjonalnie do wypoczynku – w gospodarstwie agroturystycznym.

Ponadto na terenie powiatu średzkiego funkcjonowała placówka w formie półkolonii dla dzieci, tzw. „dzika” nie zgłoszona do kuratorium oświaty i nie zarejestrowana w elektronicznej bazie wypoczynku. Nie zgłoszona do komendanta powiatowego straży pożarnej, nie posiadała opinii straży pożarnej. Półkolonia działała w obiekcie mieszkalnym użytkowanym przez cały rok.

Skontrolowanych zostało ogółem 8 turnusów, w tym 1 tzw. „dziki”. Kontrolę półkolonii „dzikiej” przeprowadzono po interwencji rodzica dziecka uczestniczącego w jednym z turnusów półkolonii organizowanych wcześniej przez tego samego organizatora.

W skontrolowanych placówkach wypoczywało 230 dzieci, w tym 38 w obozach, 192 w półkoloniach.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach, w tym w 1 funkcjonującej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zakresie warunków higieniczno- sanitarnych w pokojach i łazienkach dla dzieci, w 1 tzw. „dzikim” w zakresie stanu technicznego obiektu, wyposażenia pomieszczeń, niewłaściwe warunki sanitarno – higieniczne pomieszczeń, otoczenia obiektu. Nieprawidłowości stwierdzono również pomieszczeniach żywieniowych tych placówek.

Pozostałe skontrolowane placówki wypoczynku spełniały wymagania w zakresie warunków pobytu dzieci, żywienia dzieci.

Stwierdzone nieprawidłowości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: zagęszczenie pokojów, niewystarczająca ilość sprzętu meblowego w pokojach dla dzieci w stosunku do liczby dzieci w nich mieszkających, zły stan techniczny wyposażenia w dwóch pokojach, lustra, części szafy, niewłaściwe warunki przechowywania obuwia dzieci, niekompletne gniazdka elektryczne w łazienkach, brak wentylacji mechanicznej włączanej automatycznie w łazience bez okien, zły stan techniczny drzwi do pokoju, wykładziny dywanowej w pokojach, brodzika w łazience, w łazienkach brak półek/wieszaków na przybory toaletowe, przechowywane w różnych miejscach.

Na półkolonii tzw. „dzikiej” stwierdzono nieprawidłowości w znacznie szerszym zakresie, tj.: zły stan porządku i czystości w pomieszczeniach i otoczeniu obiektu, pomieszczenie dla dzieci nie spełniało wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń i poziomu podłogi względem terenu urządzonego przy budynku, brak poręczy przy schodach, zły stan techniczny balustrady przy schodach, brak w ogóle wentylacji jadalni/świetlicy, brak wentylacji mechanicznej w łazience bez okien, brak ciepłej wody do mycia rąk w łazience, zły stan techniczny punktów świetlnych i gniazdka elektrycznego, niewłaściwe oświetlenie dzienne, zły stan techniczny ścian, drzwi, okien niehigieniczne warunki przechowywania środków higieny osobistej, niewłaściwe przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących, niezabezpieczone przed dostępem dzieci, niehigieniczne warunki przechowywania odzieży, obuwia i plecaków dzieci, brak apteczki i instrukcji udzielania pierwszej pomocy, pomieszczenia gospodarcze niezabezpieczone przed dostępem dzieci, zły stan techniczny nieużywanych sprzętów.

Ponadto ogrodzenie terenu niekompletne, część w złym stanie technicznym, zły stan sanitarno-techniczny pojemników i miejsca ich ustawienia, zły stan sanitarny wody w basenie ogrodowym, z którego korzystają dzieci, zły stan techniczny niezabezpieczonych przed dostępem dzieci studni przydomowych, na terenie zgromadzono bardzo dużo różnych przedmiotów, sprzętów, niektóre niezabezpieczone przed dostępem dzieci, niewłaściwe składowanie zużytej ściółki koni, budynek budzi zastrzeżenia pod względem technicznym: zniszczona elewacja, instalacja odgromowa, dach. Brak oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w placówce. W zakresie prowadzonego żywienia: placówka nie została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia, środek transportu produktów spożywczych nie zrejestrowany przez PIS, brak jadłospisów.

Uczestnicy półkolonii przyjmowani byli bez kart kwalifikacyjnych uczestników półkolonii, personel nie posiadał dokumentacji zdrowotnej.

Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – higienicznego nałożono 2 mandaty karne.

Organizator nielegalnie działającej półkolonii zaprzestał działalności w zakresie organizowania półkolonii.

O rażących zaniedbaniach organizatora półkolonii dzikiej powiadomiono Kuratora Oświaty celem zajęcia stanowiska zgodnie z kompetencjami.

Do organizatora wypoczynku wystosowano pismo interwencyjne wnosząc o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w razie jego organizowania.

W 2 placówkach w których stwierdzono nieprawidłowości w 2 zakresie warunków żywienia, w zakresie warunków pobytu dzieci, warunków hotelowych wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące usunięcia nieprawidłowości oraz opłat za przeprowadzone kontrole w stosunku do organizatorów wypoczynku, właściciela obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Podczas wypoczynku nie wystąpiły urazy, wypadki, zachorowania, hospitalizacje, zatrucia.

W placówkach wypoczynku zimowego  zapewniano opiekę medyczną na miejscu na 1 turnusie, a także  na  wezwanie lub w pobliskich przychodniach.

We wszystkich formach wypoczynku zapewniano posiłki obiadowe, śniadania, podwieczorki. Na 2 półkoloniach i 1 obozie zapewniono catering. Wszystkie placówki zapewniały dzieciom stały dostęp do wody mineralnej niegazowanej.

Oceniając przebieg wypoczynku letniego w 2017 r. można stwierdzić, że wszystkie placówki wypoczynku zgłoszone do kuratorium oświaty i zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku były dobrze przygotowane pod względem sanitarnym z jednym wyjątkiem placówki zorganizowanej w obiekcie świadczącym stale usługi hotelarskie, w którym stwierdzono nieprawidłowości zarówno w stołówce jak i w części hotelowej. Organizatorzy wypoczynku dbali, aby był on interesujący dla uczestników, oferowany uczestnikom wypoczynku program był ciekawy i bogaty w różnorodne atrakcje.

Natomiast placówka niezgłoszona do kuratorium oświaty była nieprzygotowana właściwie, stwierdzono w niej wiele rażących zaniedbań, stwarzających zagrożenie zdrowia i życia dzieci, naruszających przepisy prawne.

Podczas tegorocznego wypoczynku, podobnie jak w latach ubiegłych, propagowano właściwe zachowania dorosłych i uczestników wypoczynku w trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz działania oświatowo-zdrowotne w ramach Akcji Letniej pod hasłem „Patent na bezpieczne wakacje”.

W ramach współpracy niektóre kontrole placówek przeprowadzono przy współudziale Policji.