PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ 2015

Ocena  przygotowania  szkół  do nowego  roku  szkolnego  w powiecie średzkim w 2015 roku

 

 

 1. Na terenie Powiatu Średzkiego funkcjonuje 17 szkół.

W celu sprawdzenia stanu przygotowania do nowego roku szkolnego przeprowadzono kontrole 10 szkół w dniach 25 – 31 sierpnia 2015r.

Ponadto od dyrektorów siedmiu szkół nie skontrolowanych, drogą elektroniczną zebrano informacje dotyczące przygotowania tych szkół do nowego roku szkolnego.

 1. Podczas wakacji 2015r. nie przeprowadzano remontów generalnych całych obiektów,nie rozbudowywano obiektów. W dwóch szkołach przeprowadzano termomodernizacje.
 2. Na podstawie przeprowadzonych kontroli szkół i informacji przekazanych przez dyrektorów szkół stwierdza się, że w dwunastu szkołach przeprowadzono głównie bieżące prace remontowe części pomieszczeń, a w trzech przeprowadzano również miejscowe remonty generalne.

W 2 zespołach szkół nie przeprowadzano remontów w ogóle, tylko drobne prace konserwatorskie i generalne prace porządkowe pomieszczeń i terenu szkoły. W większości szkół nie było konieczne przeprowadzanie prac konserwatorskich podczas wakacji w szerszym zakresie, usterki, braki, naprawy wykonywane są na bieżąco, podczas nauki.

 1. Podczas wakacji 2015r.:
 2. a)w pięciu szkołach przeprowadzono remonty w nieznacznym zakresie – przeważnie malowanie ścian i sufitów w niektórych pomieszczeniach, w jednej szkole remontowano część dachu sali gimnastycznej i część terenu przyległego do budynku sali gimnastycznej.
 3. b) w nieco szerszym zakresie wykonywano prace remontowe w sześciu szkołach –                głównie malowano ściany, sufity, rzadko okna i drzwi, w pojedynczych pomieszczeniach założono nową glazurę na podłodze, w dwóch zespołach szkół malowano ściany w salach sportowych oraz w pomieszczeniach socjalno- sanitarnych w sąsiedztwie sal sportowych, w jednym z nich cyklinowano i lakierowano parkiet  w sali sportowej, w jednej szkole podstawowej malowano ściany w sali gimnastycznej, które ma się zakończyć malowaniem ścian i sufitów na zapleczu sali gimnastycznej.
 4. c)w szerszym zakresie remonty wykonywano w trzech szkołach, w których poza bieżącymi pracami remontowymi przeprowadzano również remonty generalne pojedynczych pomieszczeń, tj.:

– w jednym gimnazjum w ramach termomodernizacji przeprowadzano remont elewacji wszystkich segmentów szkoły: ocieplenie, założenie nowego tynku, na jednym segmencie założenie płytek klinkierowych, wymiana wszystkich okien we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, wymiana drzwi zewnętrznych, ponadto zabezpieczono wejścia do piwnic od zewnątrz, bezpośrednio przed drzwiami zewnętrznymi założono nowe płytki.

 w jednym zespole szkół przeprowadzano remont generalny czterech pomieszczeń, w tym dwóch ustępów dla uczniów, jednego ustępu dla personelu, jednego magazynku porządkowego,

– w jednym zespole szkół przeprowadzano szeroki zakres remontów związanych termomodernizacją budynku: w pomieszczeniach bloku żywienia, w pomieszczeniach bloku sportowego z zapleczem socjalno – sanitarnym, pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów wymieniono wszystkie okna i grzejniki centralnego ogrzewania, wymieniono dach, termomodernizacja trwa.

 1. W czterech zespołach szkołach, w których wykonano nieco szerszy zakres remontów wykonano również prace związane z przystosowaniem niektórych pomieszczeń do nowej funkcji, i tak:

– w jednym zespole szkół przystosowanie pokoju nauczycieli wf na bibliotekę, biblioteki na salę lekcyjną, magazynku na pokój nauczycieli wf, szatni siłowni na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, przedszkolnej sali zajęć na salę lekcyjną szkoły podstawowej, nie było konieczne modernizowanie tych pomieszczeń, wystarczało ewentualnie malowanie ścian, wyposażenie lub doposażenie w nowe meble, w nowy dywan, przeniesienie wyposażenia, w jednej zapewniono weście do ustępu uczniów z korytarza a nie z sali lekcyjnej, najwięcej przygotowań wymagało dostosowanie pokoju nauczycieli wf na bibliotekę – wymieniono podłogę, okna i drzwi, wydzielono zaplecze,

– w jednym zespole szkół przystosowanie szatni siłowni na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, nie wymagało w ogóle remontu,                             tylko wyposażenia w odpowiedni sprzęt,

– w jednym zespole szkół rozpoczęta była adaptacja części korytarzy na serwerownię                            i magazynek gospodarczy na magazynek podręczników szkolnych (postawienie ścianek działowych, modernizacja instalacji elektrycznej, wyposażenie),

– w jednej szkole podstawowej przystosowanie biblioteki na jadalnię ze świetlicą, jadalni na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, sali ruchowej  na bibliotekę, sali zajęć po zespole przedszkolnym na salę zajęć oddziału przedszkolnego dzieci od 3 do 4 lat prowadzonego przez szkołę, nie wymagało remontów z wyjątkiem gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej tylko przeniesienia wyposażenia, w gabinet medyczny w trakcie organizacji, realizacji zamówień.

 1. Remonty bieżące przeprowadzano w części pomieszczeń, najczęściej w salach dydaktycznych, często w blokach żywieniowych, w zapleczu sanitarnym, często w blokach sportowych oraz w innych pomieszczeniach, tj. w pokoju nauczycielskim,  w świetlicy, w jadalni, w bibliotece, w korytarzach, w pokoju pedagoga (sporadycznie w sklepikach, szatniach, magazynkach, w kotłowni, w portierni).

Bieżące remonty dotyczyły również schodów zewnętrznych, wejść do budynków – wyburzanie i budowanie nowych ścianek, wymiana płytek przed wejściem do szkoły.

 1. We wszystkich szkołach wykonano przegląd posiadanych sprzętów i urządzeń, dokonano ich napraw w nieznacznym zakresie i bieżących niezbędnych konserwacji.

Inne prace wykonywane w szkołach, m.in. pielęgnacja terenów zielonych, montaż tablic interaktywnych, przystosowywanie pomieszczeń do nowych funkcji,  naprawa żaluzji antywłamaniowych, naprawa miejscowo ogrodzenia, wymiana znacznej ilości opraw oświetleniowych na nowe, w niektórych szkołach wymieniano pojedyncze urządzenia sanitarne w innych wszystkie, tj. wymiana desek sedesowych, misek ustępowych, baterii umywalkowych, syfonów przy pisuarach, umywalkach. W jednej podłączono umywalki do centralnej instalacji ciepłej (zlikwidowano bojler elektryczny), zabezpieczanie kabli przy komputerach, czyszczenie rynien i rur spustowych, przekazanie odpadów chemicznych z klasy chemicznej odpowiedniej firmie, wydzielenie i urządzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, rozpisywano przetarg na wyposażenie pracowni komputerowej w nowy sprzęt komputerowy.

Szkoły doposażano w nowe certyfikowane stoliki i krzesła uczniowskie, w szafki, w nowe atestowane dywany, pojedyncze szkoły w apteczkę, w biurko, w telewizor, w tablicę interaktywną z rzutnikiem, w zabawki,

 1. We wszystkich szkołach przeprowadzono generalne sprzątanie obejmujące,m. in. mycie i czyszczenie okien, drzwi, podłóg, sprzętu meblowego, sportowego, urządzeń sanitarnych, lamperii, gablot, tablic informacyjnych, odkurzanie ścian i sufitów, pranie firan, mycie i czyszczenie dywanów, koszenie trawników, zamiatanie i grabienie terenu.
 2. W dniu 19 lipca 2015r. przez niektóre miejscowości Powiatu Średzkiego przeszła nawałnica z gradobiciem, która wyrządziła szkody w dwóch szkołach, tj. w jednym zespole szkół na terenie Gminy Środa Śląska oraz w szkole podstawowej na terenie Gminy Kostomłoty. W związku z powyższym w obu szkołach zakres prac remontowych, porządkowych był szerszy niż planowano pierwotnie.

Skutki nawałnicy usuwali pracownicy szkół, straż pożarna zawodowa i ochotnicza, zakład usług komunalnych.

Szkody wyrządzone przez nawałnicę z gradobiciem:

– w zespole szkół: poderwanie dachu na łączniku sali sportowej z budynkiem z salami lekcyjnymi i zalanie wodą opadową sufitów w pomieszczeniach socjalno – sanitarnych dla uczniów w sali sportowej, zniszczenie elewacji na ścianach, zniszczona tablica informacyjna, wybite szyby, połamanie i zwalenie drzew na terenie szkoły i na sąsiednich działkach,

– w szkole podstawowej: zniszczone opierzenie sali sportowej miejscowe dachu, części ogrodzenia terenu szkolnego, połamanie i zwalenie drzew na terenie szkoły i na sąsiednich działkach.

 1. W dniu kontroli w pięciu skontrolowanych szkołach, prace remontowe nie były zakończone, w tym:

       – w jednym rozpoczęta była adaptacja części korytarza na serwerownię i magazynku gospodarczego na magazynek podręczników szkolnych, sobą wykonująca prace w szkole nieobecna,

         – w  jednej trwał końcowy etap remontu generalnego ustępów dla uczniów, ustępu  dla personelu, magazynku porządkowego,

          – w jednej szkole rozpoczęty był remont dachu sali sportowej i terenu przyległego do sali, robotnicy budowlani w dniu kontroli nieobecni,

          – w jednej szkole przeprowadzany był remont w sali sportowej – malowanie ścian i konstrukcji dachu wewnątrz,

         – w jednym gimnazjum trwały zaawansowane prace remontowe elewacji szkoły.

 1. Remont generalny ustępów i magazynku planowano zakończyć do dnia 31 sierpnia 2015r., w czterech szkołach prowadzone remonty przeciągnęły się na czas nauki, tj.:

– w jednej szkole podstawowej malowanie pomieszczeń sali sportowej do dnia 15 września 2015r. Dyrektor Szkoły oświadczył, że remont sali gimnastycznej rozpoczął się z opóźnieniem ze względu na unieważnienie pierwszego przetargu z przyczyn formalnych,wyłonienie wykonawcy robót dopiero w wyniku drugiego przetargu, zajęcia wf odbywać się będzie na boiskach szkolnych, sala sportowa będzie zabezpieczona przed dostępem uczniów,

– w jednym zespole szkół adaptacja pomieszczeń na serwerownię do dnia 30 września 2015r. Dyrektor szkoły oświadczył, że prace remontowe wykonuje osoba w ramach robót interwencyjnych, oddelegowana do szkoły przez Gminę, która zgłasza się niesystematycznie, ponadto podczas oceny stanu przygotowania do nauki tej szkoły stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego terenowych urządzeń zabawowych – ustalono, że zostanie przeprowadzony przegląd urządzeń zabawowych i ich naprawy w terminie do dnia 11 września 2015r.,

– w jednym gimnazjum remont elewacji do dnia 04  września 2015r., Dyrektor Szkoły oświadczył, że firma zewnętrzna przystąpiła do remontów zaraz po zakończeniu nauki w roku szkolnym 2014/2015, zaplanowany termin zakończenia remontu nie będzie dotrzymany, ze względu na panujące bardzo wysokie temperatury zarówno w dzień  jak i w nocy w okresie wakacji 2015r. uniemożliwiały wykonanie niektórych robót,  np. przyklejanie płyt styropianowych może odbywać się w temperaturze nie wyższej  niż 200C,

– w jednym zespole szkół termomodernizacja budynku szkolnego przeprowadzana                      przez firmę zewnętrzną zakończy się w miesiącu grudniu 2015r.

 1. W większości szkół zakres prac porządkowych i remontowych pozostałych                              do wykonania był nieznaczny. Dyrektorzy tych szkół, deklarowali pełne przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego w terminie do dnia 28 – 30  sierpnia 2015r.
 2. W większości szkół prace generalne porządkowe były zakończone. W związku  z prowadzonymi w ostatnim tygodniu sierpnia 2015r. remontami pracownicy szkoły wykonujący prace porządkowe oczekiwali na ich zakończenie. Dopiero po zakończeniu remontów mogli przystąpić do zakończenia przygotowywania szkół do nauki. W części szkół w pojedynczych pomieszczeniach odbywały się generalne porządki.  Większość pomieszczeń szkolnych była w pełni przygotowana do nowego roku szkolnego, głównie sale zajęć, ustępy, sale sportowe, bloki żywienia, pomieszczenia administracyjne. We wszystkich szkołach przeprowadzano prace kosmetyczne, np. dekorowanie, pielęgnacja zieleni doniczkowych, układanie pomocy dydaktycznych.
 3. Część remontów wykonywały firmy zewnętrzne, we wszystkich obiektach remonty wykonywali też pracownicy gospodarczy szkoły w większości konserwatorzy,czasami dozorcy oraz pracownicy interwencyjni.

Prace porządkowe w każdej szkole przeprowadzili pracownicy szkół, czasami osoby  w ramach prac interwencyjnych, firmy zewnętrzne wynajęte do mycia okien i konstrukcji dachowych sal sportowych.

 1. Przeprowadzone remonty wpłynęły na poprawę stanu sanitarnego obiektów, część z nich wynikała z decyzji PPIS w Środzie Śląskiej. Szkoły nie posiadają wystarczającej ilości środków finansowych, w związku z tym nie realizują wszystkich obowiązków wynikających z decyzji.