Higiena Pracy
Pokój nr 8 (I piętro)

tel./fax. (071) 317 27 60 wew. 31

hp@pssesrodaslaska.pl


Starszy Asystent

mgr inż. Bożena Ruła


Młodszy Asystent

mgr Dorota Palczyńska

Zadania:

1. Nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy oraz utrzymaniemnależytego stanu higienicznego zakładów pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

2. Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzeń (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotyków określających zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.

3. Nadzór nad przestrzeganiem przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, mieszaniny chemiczne,substancje stwarzające zagrożenie, mieszaniny stwarzające zagrożenie oraz wyroby,obowiązków wynikających z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej wymienionych w Ustawie.

4. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

5. Nadzór nad warunkami i ograniczeniami wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwościami środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne, określonymi w przepisach w sprawie detergentów.

6. Nadzór nad przestrzeganiemustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i psychoaktywnych.

7. Zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, które mogą powstawać w wyniku obrotu, stosowania i magazynowania środków ochrony roślin oraz przewozu,przechowywania i stosowania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

8. Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochroną zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

9. Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

10. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w podmiotach leczniczych.

11. Nadzór nad warunkami bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

12. Prowadzenie postępowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych.

13. Prowadzenie rejestru chorób zawodowych oraz rejestru skutków chorób zawodowych.

14. Prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego w nadzorowanych obiektach.

15. Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania.

16. Sporządzanie ocen, informacji w zakresie zagrożeń środowiska pracy z uwzględnieniem chorób zawodowych na terenie powiatu Środa Śląska.

17. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi stacji i organami samorządu i administracji państwowej w zakresie zagadnień higieny pracy.