Wirus Zika

  Szanowni Państwo,

W dniu 14 czerwca 2016 r. do KPC ds. MPZ wpłynęła aktualizacja z WHO dotycząca przebiegu Trzeciego Spotkania Komitetu Kryzysowego MPZ (dzień 14.06.16 r.), w odniesieniu do zakażeń wirusem Zika oraz oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Brazylii.

Przedstawiciele Komitetu Kryzysowego potwierdzili, że występujące przypadki małogłowia i innych zaburzeń neurologicznych nadal stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) oraz wydali opinię nt. potencjalnego ryzyka transmisji wirusa podczas zgromadzeń masowych tj. Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Brazylii (sierpień-wrzesień 2016 r.).

Stwierdzono, że indywidulane ryzyko transmisji wirusa Zika jest niezależne od przebiegu i organizacji imprez masowych, a zmniejszenie wspomnianego ryzyka jest możliwe dzięki  przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i ochrony przed zakażeniem. W ocenie ryzyka brano pod uwagę, że igrzyska olimpijskie przewidziane są w czasie trwania kalendarzowej zimy w Brazylii, kiedy ryzyko chorób przenoszonych przez komary (Zika, Denga) jest minimalne.

Aktualizowano informacje odnośnie prewencji transmisji zakażeń u osób podróżujących na tereny występowania zakażeń wirusem Zika, które obejmują m.in.:

– zalecanie zaniechania podróży do miejsc występowania ognisk  zakażeń wirusem Zika przez kobiety w ciąży oraz ograniczenie kontaktów seksualnych w przypadku gdy partner kobiety ciężarnej podróżował lub pochodził  z krajów objętych endemicznym występowaniem wirusa Zika;

– osoby podróżujące do w/w krajów powinny być poinformowane o potencjalnym ryzyku zakażenia oraz możliwościach ograniczania ryzyka ekspozycji na ukąszenia komarów  oraz unikanie kontaktów seksualnych z osobami zakażonymi;

– WHO powinno regularnie aktualizować informacje o dalszym zagrożeniu związanym z zakażeniami wirusem Zika (aktualizacja wytycznych).

W oparciu o dostępne informacje, WHO nie zaleca żadnych restrykcji w podróżach czy handlu, jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom igrzysk zaleca się m.in.:

– zapoznanie się z oceną ryzyka transmisji wirusa przed rozpoczęciem igrzysk oraz zwiększenie środków ograniczających ryzyko transmisji;

– Brazylia powinna kontynuować działania ograniczające ryzyko transmisji wirusa w miastach organizacji igrzysk m.in. poprzez zapewnienie dostępu do repelentów, prezerwatyw, itd.;

– państwa, z których planowane są podróże do Brazylii, powinny zapewnić poinformowanie swoich obywateli o ryzyku związanym z zakażeniami wirusem Zika; indywidualnych środkach ograniczających ryzyko transmisji oraz zapewnić prawidłowe postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Zika u swojego obywatela, zgodnie z wytycznymi WHO;

– dodatkowo zaleca się, aby w/w państwa działały zgodnie z wytycznymi WHO nt. masowych zgromadzeń w kontekście ognisk wirusa Zika, które będą aktualizowane w miarę pojawiania się  nowych informacji związanych z zagrożeniem powodowanym przez wirus Zika.

W świetle przedstawionych danych Dyrektor Generalny WHO zadeklarował kontynuację monitorowania zakażeń wirusem Zika jako PHEIC, zgodnie z IHR (2005).

Z poważaniem,

Marta Niedźwiedzka-Stadnik

Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zakład Epidemiologii

  1. Chocimska 24

00-791 Warszawa

tel. 0 22 54-21-281

tel. 0 22 849-40-55

fax. 0 22 54-21-279

e-mail: ihr@pzh.gov.pl