Zmienia się ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje,  że od 1 września 2015r. w życie wejdzie Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 35) na postawie, której w jednostkach systemu oświaty sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach a w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane mogą być środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach.

Nowe przepisy będą regulowały zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Znowelizowana ustawa ma na celu ograniczenie dostępu dzieci do środków spożywczych   nie objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom  i młodzieży oraz nie spełniających wymagań określonych w przepisach.

Minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty  i wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

     W przypadku naruszenia przepisów ww. ustawodawca przewiduje kary pieniężne nałożone przez Inspekcję Sanitarną na osoby odpowiedzialne za ich przestrzeganie.

W przypadku naruszenia przepisów jednostka oświaty jest uprawniona do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż środków spożywczych lub działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci  i młodzieży bez odszkodowania.

 Mając na względzie zdrowie dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Środzie Śląskiej przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia w jednostkach systemu oświaty. Niezbędna jest znajomość przepisów Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 35) i rozporządzeniami, które będą wydane na podstawie art. 52c ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).